Firma CADMOST Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „ Bridge MOBILAB – mobilne laboratorium badawcze infrastruktury mostowej z dostępem do usług chmurowych oraz użyciem wirtualnych modeli i cyfryzacji procesów” .

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Ponadto:

  • całkowita wartość projektu wynosi: 1 031 300,60 zł ,
  • wkład z Funduszy Europejskich wynosi: 734 844,24 zł .

Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby firmy, jakie zostały zidentyfikowane w związku z wystąpieniem zagrożenia zdrowia publicznego. Projekt będzie obejmował realizację szeregu działań związanych z utworzeniem mobilnego laboratorium badawczego infrastruktury mostowej z dostępem do usług chmurowych oraz użyciem wirtualnych modeli i cyfryzacji procesów.

Głównym celem projektu jest utrzymanie miejsc pracy w firmie oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

  • wprowadzenie innowacji procesowych w zakresie usług inspekcji infrastruktury mostowej,
  • przystosowanie firmy do warunków pracy zdalnej poprzez wprowadzenie kompleksowych rozwiązań w tym zakresie,
  • poprawa warunków BHP w przedsiębiorstwie,
  • wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i marketingowych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa.